Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 05.02.2018/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


§ 12

Asianro HUS/1055/2017

 

 

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää hankinta-
yhteistyötä koskeva sopimus Helsingin kaupungin kanssa

 

Selostus

 

Hallitus käsitteli 21.8.2017 (§ 105) Laakson yhteissairaalan tarveselvitystä ja päätti merkitä sen tiedoksi ja todeta, että HUS:n ja Helsingin kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan.

 

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle vuosina 2021 – 2026 toteutettavaksi suunniteltava, toiminnoista nykyisin vastaavien Helsingin kaupungin ja HUS:n yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Suunnittelua jatketaan laatimalla vuosien 2018 – 2019 aikana hankesuunnitelma, joka sisältää toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat ja lisä-rakentamista sekä peruskorjauksia koskevat suunnitelmat.  

 

Osapuolet ovat valmistelleet hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvän hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen (liite 1). Sopimuksessa määritellään hankesuunnittelun toteutus, organisaatio, vastuut sekä kustannukset ja niiden jakautuminen osapuolten kesken. Arvio hankesuunnitteluvaiheen enimmäishinnasta on arvonlisäverottomana 9 milj. euroa, josta HUS:n osuus on enintään 3,7 milj. euroa.

 

Yhteissairaalaprojektin taustalla on vuonna 2016 Helsingin kaupungin johdolla päivitetty pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sairaala-aluetta, joille pääosa sairaalapalveluista keskitetään: Espoossa Jorvin sairaala-alue, Vantaalla Peijaksen sairaala-alue ja Helsingissä Malmin ja Meilahden alueet. Meilahden sairaala-alueeseen kuuluvat myös Laakson sairaala ja Iho-allergiasairaala. Visiossa Laakson alueelle keskitetään vaativasta psykiatrisesta sairaalahoidosta toiminnat, jotka nykyisin ovat Helsingin kaupungin ja HYKS Psykiatrian toimintaa. Lisäksi Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten yhteydessä on edelleen psykiatrisia sairaansijoja.

 

Laakson yhteissairaala korvaa nykyiset Laakson sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sairaalan sekä HYKS Psykiatriakeskuksen (aik. Hesperian sairaala), Kellokosken sairaalan ja HYKS:n lastenpsykiatrisen sairaalahoidon tilat. Hankkeen toiminnalliset ja mm. päivystysasetukseen liittyvät perusteet on psykiatrian osalta kuvattu liitteessä 2.

 

Suunnitelma sisältää myös tiloja iäkkäiden helsinkiläisten akuutille sairaalahoidolle ja kuntoutukselle, palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle. Laakson sairaalassa olevat neurologian toiminnat on vuoden 2018 alussa siirretty HYKS:n tehtäväksi.

 

Hanke on sekä HUS:n että Helsingin kaupungin kannalta kiireellinen      nykyisten sairaalarakennusten huonon kunnon ja huonon soveltuvuuden vuoksi. Yhteissairaalaprojekti toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä laadittavan vaiheistuksen mukaisesti. Nykyisten HUS:n toimintojen kan-nalta on keskeistä, että hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää tilat Kellokosken sairaalasta siirtyville yksiköille. Kellokosken rakennukset ovat     peruskorjaamattomia ja nykyajan psykiatriaan ja sen kehittämiseen soveltumattomia. Osa HYKS Psykiatrian toiminnoista siirretään tänä vuonna Kellokoskelta Kivelä-Hesperia-alueen tiloihin Helsinkiin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian osastot muuttavat aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna 2019 Hyvinkään sairaalan yhteyteen. Kellokoskelle jää yhteen rakennukseen vaativaa HYKS:n psykiatriaa; lisäksi käytössä on edelleen Ohkolan sairaalakiinteistö.

 

Laakson sairaala on rakennettu 1920-luvulla, potilaat ovat monen hengen huoneissa eikä potilashuoneissa ole wc-tiloja. Helsingin kaupungin Suursuon sairaalaa ei enää peruskorjata ja rakennuksen tekninen ikä on päättymässä. Auroran vanhan sairaala-alueen paviljonkirakennukset jakavat toiminnan moneen erilliseen rakennukseen.

 

Yhteissairaalahanke perustuu vahvasti tarpeelle viedä läpi kahden erillisen organisaation integraatio, kehittää uuteen sairaalaan sijoittuvaa toimintaa ja varmistaa palvelujen kehittämisedellytykset jatkossakin sekä varmistaa palvelujen hyvä laatu ja saatavuus samalla kun potilaille järjestetään asianmukaiset, lähtötilannetta selvästi paremmat hoito-olosuhteet. Keskeisenä hanketta ohjaavana tavoitteena pidetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden lisäämistä siten, että rakennusinvestoinnista aiheutuvat lisäkustannukset voidaan kattaa nykyistä kustannustehokkaammin järjestetyn toiminnan kautta. Hanke tukee kansallisen sote-uudistuksen keskeisiä    tavoitteita ja antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää HUS:n ja kaupungin palvelujärjestelmät. Kun palvelurakenteen, toimintaprosessien ja tilojen suunnittelu liitetään yhteen, integraatio ei jää vain hallinnolliseksi.

 

Yhteissairaalaan suunnitellaan HUS:n psykiatrian ja Helsingin kaupungin psykiatrian yhteensä 425 sairaansijaa, lasten psykiatrian 32 sairaansijaa sekä somaattisen sairaalan (Helsingin sairaalan ja vaativan neurologisen kuntoutuksen) 450 sairaansijaa. Suunnitelma sisältää lisäksi tilat sairaalan toimintaa tukevalle polikliiniselle toiminnalle, jonka tulee joustavien ja tehokkaiden hoitoketjujen turvaamiseksi sijaita sairaalassa. Sairaalassa on lisäksi psykiatrian ja geriatrian opetustoiminnan ja tukipalvelujen tarvitsemat tilat.

 

Psykiatristen sairaansijojen määrää nykyisen HUS:n alueella vähennetään edelleen. Sairaansijakehitys on kuvattu liitteessä 2. Laakson yhteissairaalaan siirtyvät psykiatriset sairaalaosastotoiminnat liittyvät seuraaviin psykiatrian osa-alueisiin: akuuttipsykiatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, geropsykiatria, psykoosisairaudet, mielialahäiriöt, päihdepsykiatria, neuropsykiatria ja oikeuspsykiatria. Toiminta kattaa laajasti koko psykiatrisen hoidon kentän, muodostaa huomattavan psykiatrisen osaamiskeskittymän ja mahdollistaa toiminnallisten synergioiden hyödyntämisen.

 

Somaattisen sairaalan sairaalatoimintoja ovat akuuttigeriatrinen kuntoutus, traumakuntoutus, infektioiden hoito, geriatrinen jatkokuntoutus, vaativa neurologinen kuntoutus, kirurginen jatkohoito, saattohoito, palliatiivinen hoito ja saattohoito, psykogeriatrinen hoito, päihdekuntoutus ja haavahoito.

 

Laakson yhteissairaalassa osastotilat suunnitellaan geneerisiksi mm. siten, että niitä voidaan tarpeen mukaan käyttää sekä psykiatriassa että somatiikassa. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita käsittäen liikuntaesteiselle soveltuvan wc-tilan. Osastot suunnitellaan kolmella eri tavalla:

osa varustetaan psykiatrian turvallisuustason mukaan, osa somatiikan sairaalateknisin järjestelmin kuten happipistein ja osa sekä psykiatrian että somatiikan tarpeiden mukaisesti.

 

Yhteissairaalan rakennuspaikka sijaitsee Helsingin kaupunginosassa 18 Laakso, korttelin 182626 tontilla 2, osoitteessa Lääkärinkatu 8,00250 Helsinki. Hanke edellyttää asemakaavan muutoksen. Helsingin kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin tarveselvitysvaiheessa laaditulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla.

 

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään noin 150 000 brm2 ja se toteutetaan uudisrakennuksina ja alueelle jäävien sairaalarakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Osa nykyisistä sairaalarakennuksista sekä alueella sijaitsevat asuinrakennukset ja päiväkoti puretaan. Hanke  sisältää lisäksi uuden liikenneyhteyden ja ajotunnelin toteuttamisen Auroran portilta sairaala-alueelle sekä muut tarvittavat aluetyöt. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös mahdollisuutta rakentaa Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävä huoltotunneli. Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäislaajuudesta Helsingin kaupungin osuus on 59% ja HUS:n osuus 41%. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa käytettävissä olleilla tiedoilla 670–700 milj. euroa.

 

Sopimus

 

HUS:n ja kaupungin kesken tehtävällä sopimuksella sovitaan Laakson   yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä. Hankinnat toteutetaan hankintalain 21 §:n mukaisena hankintayksiköiden yhteistyönä. Sopimus koskee tarvittavien suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa. Lisäksi sovitaan hankesuunnittelun ohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta, vastuista ja menettelytavoista sekä hankesuunnitteluvaiheen kustannusten jakamisesta. Sopijapuolet eivät myy tai osta palveluja toisiltaan. 

 

HUS:n kannalta hankkeessa on kysymys ainutkertaisen option käyttämisestä ja riskienhallinnasta. Lähivuosien suuret psykiatrian tilakysymykset voidaan todennäköisesti ratkaista nopeammin kuin vaihtoehdossa, jossa jäätäisiin odottamaan maakuntahallinnon päätöstä hankkeen suunnittelun aloittamisesta. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee kuitenkin maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi ja tuolloin hanke luonnollisesti arvioidaan uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan HUS:n kiinteistöomaisuus ja investointien rahoitus siirtyvät valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle. Tilakeskus Oy vuokraa kuntien omistamat sote-kiinteistöt maakuntien käyttöön. Kuntien omistukseen jääviä kiinteistöjä koskeva investointimenettely ja uudistuksen jälkeinen investointien ohjausmekanismi eivät vielä ole tiedossa.

 

HUS:n ja kaupungin välinen sopimus voidaan irtisanoa, mikäli sopimukseen liittyvät terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntaorganisaatiolle. Sopimuksen perusteella tehtävät suunnittelu- ym. sopimukset laaditaan   siten, että ne voidaan siirtää Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tai sen sidosyksikölle tai muulle yhteisesti sovittavalle ulkopuoliselle taholle, joka tulee sairaalahankkeen rakennusten omistajaksi.

 

Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa hankepäätöstä varten riittävä tieto sairaalan toiminnasta ja toiminnan laajuudesta, potilaiden hoito- ja tukipalveluprosesseista, henkilöstöresursseista, tilatarpeesta, rakentamisen laajuudesta, hankkeen vaiheistuksesta, toteutus- ja käyttökustannuksista, toteutusmuodosta, aikataulusta, toteutuksen aikaisista tilapäisjärjestelyistä, väistötilatarpeista ja Laakson sairaala-alueelta pysyvästi poistuvien toimintojen uusista tilajärjestelyistä kustannusvaikutuksineen.

 

Hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen laatutaso, ympäristötavoitteet ja tekniset järjestelmät, laaditaan tarvittavat tekniset selvitykset sekä ehdotussuunnitelmat. Hankesuunnitelma sisältää hankkeen taloudellisten vaikutusten ja riskien arvioinnin. Suunnitelmasta pyydetään tarvittavat       viranomaislausunnot.

 

Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäislaajuudesta on nykyisten Helsingin kaupungin toimintojen osuus 59% ja HUS:n toimintojen osuus 41%.

 

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ilman arvonlisäveroa arvioidaan   8-9 milj. euroksi. Kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hankesuunnittelusta maksettavia suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalkkioita ja muita hankesuunnittelusta sopijapuolille aiheutuvia ulosmaksettavia kustannuksia.    Arvio rahoitustarpeesta vuodelle 2018 on noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 2019 noin 5,5 milj. euroa. HUS:n 41 %:n osuus rahoitetaan toimintakuluina vuosina 2018 ja 2019.

 

Hankesuunnitteluvaihe saadaan päätöksen syyskaudella 2019. Aikatauluarvio on seuraava:

-        Toiminnan kehittäminen, tarpeen määrittely ja tilaohjelma 9/2017 - 5/2018

-        Vanhojen, suojeltujen sairaalarakennusten kunto- ja haitta-ainetutkimukset 10/2017-8/2018

-        Konsulttipalveluiden kilpailutus 1/2018 - 8/2018

-        Hankesuunnittelu 9/2018-10/2019.

 

Päätösesitys

                                            Hallitus

 

-       hyväksyy Helsingin kaupungin kanssa tehtävän, liitteenä 1 olevan    sopimuksen Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä,

 

-       valtuuttaa toimitusjohtajan ja HUS-Tilakeskuksen johtajan sopimaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Asian käsittely                  Asiassa käydyn keskustelun aikana Anna Vuorjoki esitti, että päätösesitykseen lisätään seuraavat lauseet: ”Hallitus pitää tärkeänä, että suunnitteluvaiheessa arvioidaan vielä psykiatristen sairaalapaikkojen riittävyys kuullen


 

                                           

                                            henkilöstöä ja mielenterveysjärjestöjä sekä tarvittaessa tarkennetaan suunnitelmaa tältä osin. Suunnitteluvaiheessa tulee myös arvioida sairaalapaikkojen vähennyksen edellyttämä resurssien lisäys avohoitoon.”

 

                                            Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuorjoen esittämä lisäys hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, puheenjohtaja totesi, että hallitus oli yksimielisesti päättänyt hyväksyä esittelijän päätösesityksen täydennettynä Vuorjoen tekemällä lisäyksellä.

 

Päätös

Hallitus

 

-        hyväksyy Helsingin kaupungin kanssa tehtävän, liitteenä 1 olevan    sopimuksen Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä,

 

-        valtuuttaa toimitusjohtajan ja HUS-Tilakeskuksen johtajan sopimaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan sopimuksen.


Hallitus pitää tärkeänä, että suunnitteluvaiheessa arvioidaan vielä psykiatristen sairaalapaikkojen riittävyys kuullen henkilöstöä ja mielenterveysjärjestöjä sekä tarvittaessa tarkennetaan suunnitelmaa tältä osin. Suunnitteluvaiheessa tulee myös arvioida sairaalapaikkojen vähennyksen edellyttämä resurssien lisäys avohoitoon.

Lisätiedot

Investointijohtaja Anne Priha, s-posti anne.priha@hus.fi

 

 

Liitteet

 

Liite 1 Laakson yhteissairaala sopimus ja liite

 

 

Liite 2 Toiminnalliset perustelut HUS Psykiatrian osalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa