Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


§ 132

Asianro HUS/2897/2019

 

 

Loviisan ja Porvoon kaupunkien kotisairaalatoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

 

Selostus

 

Taustaa                             

Terveydenhuoltolain 25 § mukaisesti kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Käytännössä kotisairaalatoiminta on kotona tai kodinomaisessa ympäristössä annettavaa ympärivuorokautista sairaanhoitoa potilaille, joiden hoito muuten vaatisi välitöntä sairaalahoitoa. Erona perinteiseen kotisairaanhoitoon on hoitojakson akuutti tarve ja sen määräaikaisuus sekä sairaanhoidollinen vaativuus. 

 

Itä-Uudenmaan johtavista sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoista koostuva Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ryhmä päätti kokouksessaan 27.4.2018 käynnistää Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalan esiselvityksen. Tarve selvittää alueen kotisairaalatoimintaa perustui alueen nykytilaan jossa Itä-Uudenmaan kaikissa kunnissa ei ole kotisairaalatoimintaa. Tällä hetkellä kotisairaalatoimintaa on Loviisan ja Porvoon kaupunkien järjestämänä. Tämä on asettanut alueen asukkaat eriarvoiseen asemaan, asuinkunnasta riippuen. Etenkin palliatiivisen ja saattohoidon ollessa kyseessä, toteutetaan hoito epäyhdenvertaisesti ja saman tasoista palvelua ei ole saatavilla kaikille alueen asukkaille. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan hoitoa, jossa oireita ja kärsimystä lievitetään lääkkeiden ja henkisen tuen avulla. Alueen tämän hetkiset kotisairaalaresurssit ovat niukat, toiminta haavoittuvaista eikä nykymallilla saada toiminnalla tavoiteltua kustannushyötyä saavutettua. Kuntien käytänteiden ollessa erilaiset, ei kotisairaalatoiminta ole vakiinnuttanut paikkaansa osana palvelujärjestelmää. Selvitystyön loppuraportti valmistui syksyllä 2018.

 

Johtopäätöksenä esiselvitysvaiheessa todettiin, että alueellinen kotisairaala hyödyttää niin yksilötasolla alueen asukkaita, kun yksikkötasolla yksikön henkilökuntaa ja organisaatiotasolla koko Itä-Uudenmaan aluetta. Alueellisen kotisairaalatoiminnan myötä on mahdollista taata alueen asukkaille kotikunnasta riippumatta saman tasoinen kotisairaalapalvelu sekä myös vaativa palliatiivinen ja saattohoito kotioloissa. Suuremman yksikön etuna on helpommat sijaisjärjestelyt sekä henkilökunnan laajempi kollegio. Alueellisen kotisairaalan myötä pystyttäneen hillitsemään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua, varmistamaan sairaansijojen riittävyys niitä tarvitseville sekä tehostamaan potilaiden ohjautumista tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ja vakiinnuttamaan kotisairaala osaksi alueen palvelujärjestelmää.

 

Hankkeessa mukana olevat kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo sekä Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta käsittelivät tuolloin valmistunutta selvitystyön loppuraporttia. Kuntien poliittiset elimet sekä sairaanhoitoalueen lautakunta puolsivat valmistelun jatkamista.

 

Vuoden 2019 alusta valmistelun tueksi muodostettiin kaikkien osapuolten edustajista koostuva projektityöryhmä. Itä-Uudenmaan johtavista sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoista koostuva IU-SoTe- ryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä.

 

Itä-Uudenmaan IU-SoTe ohjausryhmän valmistelutehtävän mukaisesti suunnitellun erikoissairaanhoitoon integroidun alueellisen kotisairaalan edut

 

                          Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalan tavoitteena on:

·         Alueellisesti yhdenvertainen kotisairaalapalvelu aikuisväestölle
Itä-Uudellamaalla

·         Potilaan oikeus valita sairauden hoito kotisairaalassa tai sairaalassa
tulee mahdolliseksi kaikille Itä-Uudenmaan asukkaille

·         Potilaslähtöinen hoito, oikeaan aikaan oikeassa paikassa

·         Ikäihmisten vaativan sairaanhoidon toteutuminen omassa
asuinpaikassa, jotta vältytään kahden hoitopaikan tarpeelta ja
esimerkiksi muistisairaiden epäinhimillisiltä siirroilta yksiköiden välillä

·         Palliatiivisten potilaiden kokonaisvaltainen hoito kotisairaalan toimesta raskaiden päivystyskäyntien välttämiseksi ja oirehoidon oikea-aikaisuuden toteutumiseksi

·         Tiivis yhteistyö ja järkevä työnjako Porvoon sairaalan ja kuntien
välillä sekä päällekkäisen työn välttäminen

·         Vastata ikääntyvän väestön palvelujen kysynnän kasvuun huolto-suhteen heiketessä kehittämällä potilaslähtöisiä avopalveluja

·         Siirtää enemmän painopistettä sairaalahoidosta kotona tapahtuvaan avohoitoon, mikä mahdollistanee alueen sairaansijojen vähentämisen.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 26.2.2019 väliraportin palliatiivisen ja saattohoidon tilasta Suomessa sekä ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Kotisairaalat toimivat usein palliatiivisen ja saattohoidon kolmiportaisessa järjestelmässä erityistasolla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että palliatiivinen ja saattohoito on yksikön pääasiallista toimintaa, henkilökunta on erityiskoulutettua ja koostuu moniammatillisesta työryhmästä. Etenkin erityistason palveluissa todettiin raportin mukaan merkittäviä puutteita. Työryhmän laatiman suosituksen mukaisesti erityistason palvelut tulisi jatkossa järjestää niin, että väestöpohja on tarpeeksi suuri osaamisen varmistamiseksi, eli 1 kotisairaala / > 30 000-50 000 asukasta. Tämä vaatimus puoltaa alueellisen kotisairaalan perustamista, jotta Itä-Uudellamaalla voidaan turvata erityistason palliatiivinen ja saattohoito kotona kaikissa alueen kunnissa.

 

Väliraportin kirjoittaneen Tiina Saarron (tiedonanto 29.8.2019) mukaan joulukuussa 2019 ministerille luovutettavaan STM:n loppuraporttiin sisältyy suositus perustaa palliatiivisen hoidon keskukset sairaanhoitopiireittäin. HUSissa tämä tarkoittaa, että keskukset tulee perustaa sairaanhoitoalueittain. Palliatiivisen hoidon keskus koordinoi alueen palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Keskuksessa tulee olla koko aluetta palveleva palliatiivinen poliklinikka. HUS Porvoon sairaalan yhteydessä jo toimiva palliatiivinen poliklinikka tuottaa myös konsultaatiot sairaalan osastoille ja päivystykseen auki ollessaan. Suosituksen mukaan tulee perustaa myös saattohoito-osasto, jossa on paikkoja 8-10/100 000 asukasta kohden. Alueelliset kotisairaalat tarjoavat asiantuntijapalvelun myös hoivapalveluihin. 

 

Järjestämällä palliatiivinen ja saattohoito suunnitelmallisesti koko Itä-Uudellamaalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, sillä viimeisen elinvuoden hoidon on arvioitu kattavan jopa 25 % kaikista terveydenhuollon menoista. Useat tutkimuksen osoittavat suunnitelmallisen palliatiivisen ja saattohoidon vähentävän erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä, akuutteja vuodeosasto- ja tehohoitojaksoja sekä turhia laboratorio-, kuvantamis- ja lääkekustannuksia.

 

Alueellisessa kotisairaalassa otetaan käyttöön HUSin Apotti-potilastietojärjestelmä. Kotisairaalan potilaan hoitotiedot, lääkitystiedot ja hoitosuunnitelma ovat aina ajantasaisesti sähköisesti käytettävissä kotisairaalan ja sairaalan tarpeisiin. Alueelliseksi laajentuessaan Apotti edistää merkittävästi tiedonkulkua ja täten lisää potilasturvallisuutta (esim. lääkitysturvallisuutta).

 

Päivystysaikana Porvoon sairaalan päivystävät erikoisalat: sisätaudit, kirurgia, anestesiologia sekä HUSin päivystysjärjestelmän mahdollistamat laajat konsultaatiomahdollisuudet, esim. syöpäkeskuksen päivystäjä palliatiivisen hoidon tukena.  Virka-aikana Porvoon sairaalan kaikki erikoissairaanhoidon osaajat ovat kotisairaalan käytettävissä.

 

Tehdyn selvityksen mukaan iso osa nykyisin sairaalassa hoidettavista infektio- ja palliatiivisista potilaita voitaisiin hoitaa kotisairaalassa. Jokainen kotisairaalassa hoidettu potilas säästää merkittävästi verrattuna erikoissairaanhoidon tai kunnan terveyskeskuksen sairaalahoitoon. Alueellisesti toteutettuna saadaan synergiaetuja, jolloin kotisairaalan kannattavuus paranee olennaisesti.

 

Porvoon sairaalan ja sairaanhoitoalueen kuntien välillä on kehitetty päivystyksellisen potilaan prosessia tavoitteena välttää turhat päivystyskäynnit erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja ohjata potilaat suoraan päivystyksestä tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Päivystykseen integroitu alueellinen kotisairaala liittyy siten tiiviisti muuhun alueelliseen palvelujen kehittämiseen. 

 

Päivystyksellisen potilaan kehittämisessä on esimerkiksi pilotoitu ensihoidon ja kotisairaalan välistä yhteistyötä Loviisassa tavoitteena voida siirtää tietyt määritetyt potilasryhmät suoraan ensihoidon kontaktin perusteella kotisairaalalle. Tulevaisuudessa on mahdollista koko Itä-Uudellamaalla kehittää päivystysaikaista hoidontarpeen arviointia ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa ikäihmisten oikea-aikaisen hoidon parantamiseksi ja turhan siirtelyn välttämiseksi. Kyseisiä toimintamalleja toteutetaan jo muilla paikkakunnilla esimerkiksi Eksoten ja Espoon kaupungin kotisairaaloiden toimesta.

 

Päivystyksellisen potilaan prosessin kehittämisessä on vireillä useita muita alueellisia kehittämishankkeita, kuten alueelliset sairaansijat, Valvomo –toiminta ja alueellinen apuvälineyksikkö. Valvomo-toiminnalla on tarkoitus integroida alueen eri toimijoita ja päivystysaikaista resurssia tavoitteena tarjota Itä-Uusimalaisille entistä parempia ja vaikuttavampia palveluja ympärivuorokauden, välttyä turhalta potilaiden siirtelyltä, mahdollistaa potilaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja kohdentaa alueen päivystysaikainen sote- resurssi tehokkaasti ja oikein. Usea alueellinen hanke sijoittuu toiminnallisesti HUSin alaisuuteen, jolloin kotisairaalan sijoittaminen HUSiin tuo merkittäviä synergia etuja etenkin päivystysaikaisen tehostetun, kotona toteutettavan, sairaanhoidon osalta.

 

Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalan käynnistyminen

 

Alueellinen kotisairaalatoiminta on tarkoitus käynnistää 1.4.2020 jolloin myös Loviisan ja Porvoon järjestämä kotisairaalatoiminta siirtyisi HUSille liikkeenluovutusperiaattein. Kotisairaalayksikkö sijoittuu Porvoon sairaalan organisaatiossa päivystykselliset palvelut- tulosyksikköön.

 

Alueellisen kotisairaalan vuosikulujen on tässä vaiheessa arvioitu olevan noin 1,58 miljoonaa euroa. Toiminnan käynnistyessä 1.4.2020 on kotisairaalatoiminnan vuosikustannus vuonna 2020 HUSille 1,06 miljoonaa euroa ja käynnistämiskustannukset noin 77 000 €. Samanaikaisesti kuntalaskutuksen myötä saatavat tulot lisääntyvät saman verran. Kustannukset ja tulot huomioidaan Porvoon sairaanhoitoalueen talousarviossa vuodelle 2020.

Toiminnan siirto

 

Liikkeenluovutussopimus

 

Liikkeenluovutuksesta on laadittu Loviisan kaupungin ja HUSin sekä Porvoon kaupungin ja HUSin väliset liikkeenluovutussopimukset liitteineen, jotka ovat tämän esityksen liitteinä 1 ja 2. Liikkeenluovutussopimuksissa on sovittu niistä ehdoista ja periaatteista, joilla Loviisan ja Porvoon kaupunkien kotisairaalatoimintaa siirtyy HUSin järjestettäväksi.

 

Liikkeenluovutus toteutetaan sopimuksen mukaan 1.4.2020. Aineelliset hyödykkeet on sovittu lahjoitettavan luovuttajalta luovutuksensaajalle, jolloin kauppahinta molempien sopimusten osalta on 0 €.

 

Henkilöstön siirtyminen

 

Siirtyvän henkilöstön asema määräytyy liikkeenluovutuslainsäädännön perusteella. Siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:ssä tarkoitettuja liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.

Liikkeenluovutusta koskevaan sopimuskokonaisuuteen sisältyy henkilöstön siirtoa koskevat asiakirjat, jotka ovat tämän esityksen liitteinä. Henkilöstön siirtoa koskevassa asiakirjassa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön palvelussuhteeseen ja asemaan. Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstöä koskeva liite on käsitelty Porvoon sairaalassa 26.8.2019 Loviisan ja Porvoon kaupunkien työnantajan ja henkilöstön edustajien neuvottelussa, joissa oli läsnä myös vastaanottavan työnantajan sekä henkilöstön HUSin edustajat. 

Loviisan ja Porvoon kaupunkien kotisairaalatoiminta ja siihen kuuluva hoitohenkilöstö siirtyy HUSin liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä. Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Liikkeenluovutuksen voimaantulopäivä sekä toiminnan että henkilöstön siirtopäivä on 1.4.2020, ja siirtyvän henkilöstön palvelusuhdeilmoitukset ja viranhoitomääräykset HUSin tietojärjestelmässä valmistellaan tulemaan voimaan 1.4.2020 lukien. 

Työntekijät siirtyvät HUSiin heidän aikaisempia tehtäviään vastaaviin tehtäviin nykyisillä nimikkeillään. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien siirtyvien henkilöiden palvelussuhde säilyy voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päättyy.

Yhdenjaksoiseen palvelusaikaan perustuvia palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä palvelussuhteen alkamispäivänä pidetään HUSissa samaa päivämäärää, jona yhdenjaksoinen palvelussuhde alkoi Loviisan/Porvoon palveluksessa huomioon ottaen aikaisemmat liikkeenluovutukset. Työsuhteisia tehtäviä perustettaessa noudatetaan HUSin kelpoisuusehtoja ja tehtävänimikkeitä.

Siirtyvä henkilökunta

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on yhteensä 11 vakituista sairaanhoitajan tointa. Kaikissa tehtävissä ei mahdollisesti ole liikkeenluovutusajankohtana vakituista henkilöä ja osassa tehtävissä saattaa olla määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Kaikki liikkeenluovutuksen voimaantuloajankohtana näissä tehtävissä palvelussuhteessa olevat henkilöt siirtyvät HUSin palvelukseen. Molempien liikkeenluovutussopimusten liitteeksi liitettään salassa pidettävä luettelo siirtyvästä henkilöstöstä. Nämä liitteet luovutetaan luovutuksensaajalle myöhemmässä vaiheessa, kun siirtyvä henkilöstö varmistuu.

 

Yhteistoimintamenettely

Loviisan ja Porvoon kaupungit ovat informoineet ja kuulleet yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti siirtyvää henkilöstöä koko siirtyvälle henkilöstölle järjestetyissä kokouksissa.  Henkilökunnan näkemykset on otettu huomioon liikkeenluovutuksen suunnittelussa. Liikkeenluovutuksen tapahduttua jatketaan tiedottamista yhteistoimintamenettelyin ja muiden tilaisuuksien muodossa.

 

Muu sopimuskokonaisuus

 

Loviisan kaupunki luovuttaa liikkeenluovutuksessa lääkintälaitteita sekä nykyisen toimitilan kalusteita HUSille sopimuksen mukaisesti. HUS vuokraa Loviisan kaupungilta nykyiset kotisairaalatoiminnan tilat sekä ostaa tilojen siivouspalvelut. Loviisan kaupunki sitoutuu vuokraamaan kyseiset tilat ja tuottamaan siivouspalvelut samoilla periaatteilla, kun sisäisessä vuokrauksessa. Tilojen vuokrasopimus solmitaan liikkeenluovutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja liitetään osaksi liikkeenluovutussopimuskokonaisuutta.

 

Porvoon kaupungin osalta luovutettavaan toimintaan liittyy Porvoon kaupungin solmima sopimus Pihlajalinna oy:n kanssa vanhuspalveluiden lääkäripalveluista. Sopimukseen sisältyvästä lääkäripalvelusta osa kohdistuu kotisairaalatoimintaan ja se siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä sopimuksen voimassaolon ajan eli 31.12.2020 saakka. Resurssimäärästä käydään vielä neuvotteluja osapuolten kesken. Kyseessä on 0,5 – 1 henkilötyövuoden käsittävä lääkäriresurssi. Liikkeenluovutussopimusta tarkennetaan näiltä osin kappaleessa 7 neuvottelujen päätyttyä.

 

Toiminnan siirron käsittely  

 

Kotisairaalatoimintojen siirtäminen on käsitelty Loviisan perusturvalautakunnassa 12.9.2019, kaupunginhallituksessa 23.9.2019 ja kaupunginvaltuustossa 16.10.2019.

 

Kotisairaalatoimintojen siirtäminen on käsitelty Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.9.2019 ja kaupunginhallituksessa 21.10.2019.

 

Liikkeenluovutukset edellyttävät vielä Loviisan ja Porvoon kaupunginvaltuustojen vastaavaa päätöstä vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta on päättänyt 24.10.2019 tehdä päätösesityksen mukaisen esityksen hallitukselle.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. hyväksyä Loviisan kaupungin kotisairaalatoimintojen siirtämisen HUSille 1.4.2020 alkaen liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti,

2. hyväksyä Porvoon kaupungin kotisairaalatoimintojen siirtämisen HUSille 1.4.2020 alkaen liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

3. valtuuttaa Porvoon sairaanhoitoalueen johtajan allekirjoittamaan molemmat sopimukset HUSin puolesta sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.


Asian käsittely                  Helka Hosia ilmoitti esteellisyydestään asianosaisen yhteisön palveluksessa olevana ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

 

Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, s-posti
leena.koponen(at)hus.fi

 

 

Liitteet

5

Liite 1: Loviisa liikkeenluovutussopimus

 

6

Liite 2: Porvoo liikkeenluovutussopimus

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa