Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 122

Asianro HUS/1696/2019

 

 

Esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2022

 

Selostus

 

Talousarvion aikaisemmat hallituskäsittelyt

 

HUSin hallitus käsitteli 27.5.2019 talousarvion 2020 tavoiteasetantaa ja valmistelun periaatteita sekä tarkensi palveluista vuonna 2020 perittäviä asiakasmaksuja 17.6.2019. Hallitus jatkoi tavoiteasetannan käsittelyä 26.8. ja 16.9. kokouksissaan ja linjasi talousarvion tarkennettua tavoiteasetantaa sekä käsitteli jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperiaatteita ja euromääräistä kokonaisraamitusta.

 

Hallitus päätti 27.5.2019

-       merkitä tiedoksi talousarvion 2020 valmistelutilanteen

-       hyväksyä esitetyt talousarvion 2020 valmistelun yleiset periaatteet

-       hyväksyä

-       että talousarviovalmistelun perusteena käytettävä tuottavuustavoite on 1,0 % (sisältää Apotin käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kulut)

-       että ensihoitotoiminnan kuntalaskutuksessa 50 euroa per asukas ylittävä osuus kustannuksista tasataan kaikkien jäsenkuntien kesken vuonna 2020

-       että HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2020 talousarviossa on 15,0 milj.

-       että HUS-tasoisten yhtenäishinnoiteltujen tuotteiden määrää lisätään hallitusti vuodelle 2020

-       että HUSin toimielimien käyttöön vuoden 2020 talousarviossa varataan toimintakuluihin 1,1 milj. euroa ja investointiohjelmaan sisältyen taidehankintoihin 0,4 milj. euroa

-      että HUSissa perittäviä erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja korotetaan osittain huomioiden käyty keskustelu ja että esittelijä tuo tarkemman korotusesityksen seuraavan hallituksen käsittelyyn

-       hyväksyä esitetyt vuosien 2020–2023 investointien suunnittelua koskevat linjaukset.

 

Hallitus päätti 17.6.2019

-       hyväksyä, että HUSissa perittäviä erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja korotetaan vuoden 2020 alusta päiväkirurgian asiakasmaksujen osalta 125,00 euroon ja terveyskeskuspäivystyksen ilta- ja yöaikaan lääkärillä käynnin maksuja 37,00 euroon. Muita maksuja ei koroteta.

 

Hallitus on lisäksi 18.12.2017 (§73) päättänyt, että jatkossa asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaisesti, ellei hallitus erikseen toisin päätä. Viimeisin indeksitarkistus on tullut voimaan vuoden 2018 alussa. Todennäköistä on, että vuodelle 2020 on tulossa indeksitarkistus, jonka Valtioneuvosto vahvistaa loppuvuonna.

 

Hallitus päätti 26.8.2019

-      merkitä tiedoksi talousarvion 2020 valmistelutilanteen

-      hyväksyä esitetyt talousarvion 2020 valmistelun yleiset periaatteet ja tavoiteasetannan esitetyt muutokset ja päivitykset

-       vahvistaa talousarviolinjausten mukaiset HUS-kuntayhtymän sitovien tavoitteiden enimmäismäärät

-       tilikauden tulostavoite 20 000 000 euroa alijäämäinen,

-       sitovat nettokulut enintään 1 815 800 000 euroa,

-       tulosalueiden investoinnit enintään 250 000 000 euroa,

-       pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 663 000 000 euroa;

-       että jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen talousarviota ja sitovien nettokulujen tavoitetasoa tarkastellaan uudelleen hallituksen 16.9. kokouksessa huomioiden jäsenkuntien johdolta saatu palaute.

 

                    Hallitus päätti 16.9.2019

-      merkitä tiedoksi talousarvion 2020 valmistelutilanteen

-      hyväksyä esitetyt talousarvion 2020 valmistelun yleiset periaatteet ja tavoiteasetannan esitetyt muutokset ja päivitykset

-       vahvistaa talousarviolinjausten mukaiset HUS-kuntayhtymän sitovien tavoitteiden enimmäismäärät

-       tilikauden tulostavoite 40 000 000 euroa alijäämäinen,

-       sitovat nettokulut enintään 1 835 800 000 euroa (summa ei sisällä mahdollisia jäsenkuntien ja HUSin välisiä toimintasiirtoja),

-       tulosalueiden investoinnit enintään 250 000 000 euroa,

-       pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 663 000 000 euroa.

 

Yleistä

Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia.

 

Taloussuunnitelma laaditaan HUS-kuntayhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta eli vuodet 2020 – 2023. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 HUS-kuntayhtymätasolla. Lisäksi Kuntalain mukaisesti valtuusto vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet. Hallitus puolestaan vahvistaa joulukuussa sairaanhoitoalueiden sekä kuntayhtymän kaikkien muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä HUS-kuntayhtymän talousarvion.

 

Kuntayhtymätasoinen toiminnan ja talouden tavoiteasetanta

 

HUSin strategian kattava uudistaminen käynnistettiin keväällä. HUSin toimintaympäristö sekä terveydenhuollon että yhteiskunnallisten rakenteiden osalta on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana, ja tämä muodostaa perustan strategian uusimiselle.

 

Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy strategian kokouksessaan 12.12.2019. Henkilöstö ja omistajakunnat osallistetaan strategian päivitykseen mm. sähköisten kyselyiden kautta. 

Päivitettävän strategian mukaisesti tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla parannetaan HUSin kilpailukykyä, toiminnan tuottavuutta, palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä samalla tehokkaasti hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

 

Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategisista päämääristä johdetut strategiset tavoitteet ja päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot. Tavoitteet ja mittarit esitetään seuraavassa hallituksen kokouksessa käsiteltävässä talousarvioasiakirjassa.

 

Kuntalain määritelmän mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarvion tavoitteet koostuvat neljästä taloustavoitteesta (tulostavoite, sitovat nettokulut, investointien yhteismäärä sekä pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa). Em. tavoitteet sisältyvät päivittäistoiminnan operatiivisiin taloustavoitteisiin. Sitovuus valtuustoon nähden tarkoittaa vastuuta ohjata toimintaa vuoden aikana siten, että varmistetaan sitovien tavoitteiden toteuttaminen. Jos seurantatietojen mukaan tavoitteiden toteutuminen on jäljessä tavoitteesta, tulee toimintaan tehdä korjaavia toimenpiteitä vuositavoitteiden saavuttamiseksi. Jos vuoden loppuun mennessä tässä ei kuitenkaan onnistuta tai toiminnassa on vuoden aikana tapahtunut suurempia rakenteellisia muutoksia ja alkuperäisen talousarvion tavoitteet eivät enää vastaa tarkoitusperiä, talousarviota on Kuntalain vaatimusten mukaisesti ennen talousarviovuoden päättymistä muutettava. Tämä vaatii sitovien tavoitteiden osalta aina uutta valtuustokäsittelyä. Edellä selostetun takia strategisia tavoitteita ei sisällytetä Kuntalain mukaisiin valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin.

 

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

 

HUSin ja jäsenkuntien väliset sekä HUSin ja HYKS erva-alueen sairaanhoitopiirien välillä

 

Suurin työjaon muutos vuodelle 2020 on kesällä 2019 toimintansa aloittaneen HUS Diagnostiikkakeskuksen toimintojen laajentuminen Eksoten alueelle. Eksoten kuvantamis- ja laboratoriopalvelut siirtyvät 1.1.2020 HUS Diagnostiikkakeskuksen toiminnaksi ja liikkeenluovutuksessa siirtyy 235 henkilöä HUSin palvelukseen. Siirtyvien toimintojen toimintakuluvaikutus vuonna 2020 on noin 31,4 milj. euroa ja arvioitu palvelulaskutus kasvaa vuonna 2020 26,6 milj. euroa.

 

Porvoon sairaanhoitoalue on sopinut alueensa jäsenkuntien kanssa erikoissairaanhoidon kotisairaalatoiminnan keskittämisestä Porvoon sairaalan toiminnaksi ja palvelujen vahvistamisesta niin, että Porvoon sairaala tarjoaa Itä-Uudenmaan alueella erikoissairaanhoidon kotisairaalapalvelut 1.4.2020 alkaen. Muutos lisää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta vuonna 2020 1,2 milj. euroa.

 

Keusoten alueelta siirtyy suun perusterveydenhoidon virka-ajan ulkopuolinen ja viikonloppupäivystys Pää- ja kaulakeskuksen toiminnaksi 1.1.2020. Muutos lisää Pää- ja kaulakeskuksen muita jäsenkuntatuottoja n. 0,5 milj. euroa.

 

HUS Logistiikan hankinta- ja logistiikkatoiminnot laajenevat Kymsoten alueelle 1.5.2020 alkaen. Liikkeenluovutuksen arvioidaan lisäävän HUS Logistiikan palvelulaskutusta Kymsotelta 0,9 milj. euroa vuonna 2020 ja Kymsoten alueen jäsenkunnilta n. 3 milj. euroa.

 

Vuonna 2020 toteutettavien toimintasiirtojen vaikutus toimintatuottoihin on yhteensä 32,2 milj. euroa.

 

Apotin käyttöönoton vaikutukset

 

Sekä työpanoksella että euromääräisellä panostuksella mitattuna HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehityshanke Apotti etenee vuosien 2019 ja 2020 aikana. Apotin käyttöönotto toteutettiin HUSin Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018 ja Vantaan kaupungin perusterveydenhuollon ensimmäinen käyttöönotto oli 11.5.2019. Seuraavat HUSin käyttöönotot on porrastettu alkamaan HUSin muissa sairaaloissa alkuvuonna 2020.

 

Voimassaolevan käyttöönottoaikataulun mukaisesti vuoden 2020 helmikuun alussa Apotin käyttöön siirtyvät Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaalat sekä HYKSin yksiköistä Jorvin ja Raaseporin sairaalat sekä Naistentautien ja synnytyksien sekä Psykiatrian tulosyksiköt. Toukokuussa 2020 Apotin käyttöönotto laajenee mm. Meilahden sairaala-alueelle (loput HUSin sairaanhoidolliset yksiköt). HUS Diagnostiikkakeskuksen Apotti-käyttöönotto on aikataulutettu toteutettavaksi lokakuussa 2020.

 

Vuodelle 2019 ja 2020 kohdistuu Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia; mm. henkilökunnan koulutus- ja sijaiskustannuksia. Vuosien 2019 ja 2020 toimintakuluja kasvattaa lisäksi osittain päällekkäiset potilastietojärjestelmäkustannukset. Käytöstä poistuvien potilastietojärjestelmien sopimuksista ja kustannuksista päästään täysimääräisesti irtaantumaan vasta vuonna 2021. Viimeistään silloin alkavat myös Apotin käyttöönotolla tavoitellut hyödyt realisoitumaan. Apotin käyttöönotolla on myös lyhytaikaisia vaikutuksia tuotantoon ennalta suunnitellun elektiivisen toiminnan väliaikaisena supistamisena käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi. Apotin käyttöönottovaiheessa kliininen tuotanto laskee väistämättä. Parhaissa sairaaloissa on kyetty tuotanto nostamaan normaalitasolle noin neljässä viikossa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin vuoden 2020 käyttöönottojen onnistuessa parhaiden referenssisairaaloiden veroisesti syntyy noin kahden prosentin tuotantovaje koko vuoden tasolla, ellei tuotantokäytön kolmen ensimmäisen viikon aikaista tuotannonlaskua pystytä tehostuneiden toimintaprosessien avulla kompensoimaan loppuvuoden aikana.

 

Vuonna 2019 ennustetaan Apotin käyttöönottojen valmisteluun ja Peijaksen sairaalan tuotannon ylläpitoon HUS-tasolla sitoutuvan 44,3 milj. euroa (TA 2019 41,0 milj. euroa). Vuoden 2020 osalta Apotti käyttöönottojen arvioidut kertaluontoisten kulujen ja tuotantokäytön ylläpidon kuluarvio on yhteensä 84,7 milj. euroa.

 

 

 

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet sekä laskutus-

käytäntö

Hoitopalveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa. Valtuusto vahvisti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet vuodelle 2019 eikä niihin esitetä merkittäviä muutoksia vuodelle 2020. Hoitopalveluiden tuotteistus ja laskutus perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäynti-tuotteisiin, sähköisiin etäasiointipalveluihin sekä muihin palveluihin ja kapitaatiolaskutukseen perustuviin palveluihin. Lisäksi suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita voidaan myydä erillisinä tai paketoituina palveluina. Vuonna 2018 HYKSissä ja Porvoossa käyttöönotetun psykiatrian toimenpidekirjauksiin perustuvan tuotteistuksen ja hinnoittelun käyttö laajeni koko HUS-piirin aikuis- ja nuorisopsykiatrian avohoitoon vuoden 2019 alusta. Vuoden 2020 alusta alkaen myös lastenpsykiatrian avohoito tuotteistetaan ja laskutetaan uuden tuotteistuksen mukaisesti.

 

Kuntalaskutuskäytäntöön ei esitetä muutoksia vuodelle 2020 ja kuntia laskutetaan palveluiden toteutuneen käytön mukaan palveluhinnastossa etukäteen vahvistetuin hinnoin.

 

Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus jäsenkunnilta eli jäsenkuntien maksuosuudet vuoden

2020 talousarviossa

Talousarviossa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta huomioimalla kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä arvioimalla ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus talousarviovuoden 2020 palvelutarpeeseen. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen talousarviolaskenta vuodelle 2020 perustuu kokonaistasolla siihen tavoitteeseen, ettei vuoden 2020 asukaskohtainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasva vuoden 2019 ennustetusta tasosta (keväällä 2019 laadittuun ennusteeseen verrattuna) vaikka Apotin käyttöönotosta syntyy vuonna 2020 merkittäviä kertaluontoisia kustannuksia käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi.  Yksittäisen jäsenkunnan lopullinen erikoissairaanhoidon palvelulaskutus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön etukäteen palveluhinnastossa vahvistetuin hinnoin.

 

Talousarvioesityksessä 2020 jäsenkuntien maksuosuuteen esitetään sisällytettäväksi työjaollisia muutoksia sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien välillä seuraavasti:

-        Itä-Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidon kotisairaalatoiminta osaksi Porvoon sairaanhoitoalueen toimintaa 1.4.2020 lähtien

Työnjaolliset muutokset ovat yhteensä jäsenkuntien maksuosuuksissa 1,2 milj. euroa.

 

Työnjaollisten muutosten kanssa yhteenlaskettu jäsenkuntien maksuosuus on talousarvioesityksessä vuonna 2020 1 797,0 milj. euroa. HUS-tasolla vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kasvu on 6,8 % ja ennusteeseen 2019 (8+4) verrattuna 2,1 %. 

 

Investoinnit

Investointisuunnitelma vuosille 2020 – 2023 perustuu HUSin nykyisiin ja tiedossa oleviin uusiin tehtäviin, nykyiseen väestöpohjaan, sen muutosennusteisiin sekä toiminnan, rakennus- ja laitekannan ja tietojärjestelmien kehittämistarpeisiin. Lisäksi otetaan huomioon kuntayhteistyön ja erityisvastuualueen järjestelyt, palvelujen jatkuvuuden turvaamisvelvoitteet ja varaudutaan toiminnan uudistamisen kuten digipalvelujen lisäämisen vaikutuksiin 2020-luvulla.

 

Lähivuosina rakennusinvestointien painopisteet liittyvät Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan uudistamisohjelmien jatkamiseen ja uuden silmäsairaalan rakentamiseen. Strategisesti tärkeää on myös Meilahden vanhojen sairaalarakennusten kuten Naistenklinikan peruskorjausten jatkaminen. Meilahden pitkän aikavälin suunnitelma valmistuu vuoden 2020 alkupuolella; siinä linjataan mm. Silmä-korvasairaalan jatkokäyttöä. 

 

Vuoden 2020 talousarvioesityksessä on investointeja 240 000 000 euroa. Määrä on alle hallituksen toukokuussa asettaman 250 milj. euron raamin, koska silmäsairaalan tontin mahdollinen ostaminen Helsingin kaupungilta linjataan vasta myöhemmin. Zaidankadun tontin hankintahinta-arvio on 10-11 milj. euroa. Jaksolla 2020 – 2023 HUSin priorisoidut investointitarpeet ovat 1 065 milj. euroa.

 

Rahoitus

HUS-kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta vuodelle 2020 on 169,0 milj. euroa alijäämäinen. Investointimenot ovat 240,0 milj. euroa. Tarvittava rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi pitkäaikaisella lainarahoituksella. Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2020 enintään 225,0 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiksi arvioidaan 14,9 milj. euroa. Vuoden 2020 lopussa pitkäaikaista lainaa kuntayhtymällä arvioidaan olevan 662,2 milj. euroa. Tarvittaessa otetaan lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

 

Sitovat tavoitteet ja talouden tunnusluvut

 

Valtuustossa hyväksytään kuntayhtymätasoiset Kuntalain mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. HUS-kuntayhtymän sitoviksi tavoitteiksi esitetään vuodelle 2020

-        Tilikauden tulostavoite 40 000 000 euroa alijäämäinen

-        Sitovat nettokulut enintään 1 837 000 000 euroa

-        Tulosalueiden investoinnit enintään 240 000 000 euroa

-        Pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa 662 200 000 euroa.

 

Talousarvioesityksen hallituskäsittelyaikataulu

 

Hallituksen talousarvioesitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa 25.11.2019. Varsinainen talousarvioasiakirja on silloin hallituksen käsiteltävänä. Valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Päätösesitys

Hallitus päättää

- jatkaa talousarvioesityksen käsittelyä 25.11. kokouksessa
- talousarvioesityksestä valtuustolle 25.11. kokouksessa.

 

Asian käsittely                  Merkittiin, että Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja Atte Meretoja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa asiassa klo 10.30. Kokouksesta poistuivat klo 11.30 Tom Böhling, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja kehittämisjohtaja Visa Honkanen myös ennen päätöksentekoa asiasta.

 

                                            Asiassa käydyn keskustelun aikana Ilkka Taipale esitti, että HUSin oma tutkimusmääräraha korotetaan talousarvioesityksessä miljoonalla eurolla (15 M€ -> 16 M€) ja että museo- ja taidetoimikunnan määrärahat säilytetään nykyisellä tasollaan.

 

                                            Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Ilkka Taipale on tehnyt keskustelun aikana muutosesityksen, jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at(hus.fi

Jakelu

 

 

 

-.-.-

Merkittiin, että Marika Niemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 11.35.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa