Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


§ 125

Asianro HUS/2745/2019

 

 

HUS-konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet -ohjeen päivitys

 

Selostus

 

Hallitus vastaa HUSin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että HUSin ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvät merkittävät riskit on tunnistettu ja arvioitu sekä toteutettu tarvittavat riskienhallinnalliset toimenpiteet. Valtuusto päätti HUS-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjauksista joulukuussa 2013. HUS -konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet –ohje astui voimaan 1.1.2014.

 

Ohje on tarkoitettu HUS-konsernin johtamis- ja esimiestehtävissä oleville sekä muulle henkilöstölle selkiyttämään hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitystä ja toteuttamista. Hyvä hallinto- ja johtamistapa (corporate governance) edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta, tuloksellisuutta ja toiminnan organisoimista sidosryhmien edut huomioon ottavalla tavalla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa hyvää hallintoa ja johtamista. Valvontatoimenpiteillä ja riskienhallinnan menetelmillä tuetaan HUS –konsernia perustehtävän toteuttamisessa, strategian ja tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjeessa ei käsitellä potilaiden hoitoprosesseihin liittyvää kliinistä riskienhallintaa vaan painopiste on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyissä, joilla pyritään tukemaan ja edesauttamaan ydintehtävän ja tukitoimintojen toteuttamista sekä tavoitteiden saavuttamista.

 

Ohjetta on päivitetty syksyllä 2019 ottaen huomioon HUSin uusitut konserniohje (2018) ja hallintosääntö (2019). Päivityksessä on otettu huomioon kuntalakiin (410/2015) sisältyvät säännökset kuntien ja kuntayhtymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Päivityksessä on huomioitu myös muut HUSin keskeiset uudet tai vuoden 2013 jälkeen uudistuneet säännöt ja ohjeet, kuten valmiusohje (2017) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla laadittu tietosuojaohjeistus (2018) ja sähköisen riskienhallintajärjestelmän (HUS -riskit) käytön viimeaikainen laajentuminen. Tämän teknisluonteisena pidettävän päivityksen on tarkoitus saattaa ohje ajantasaiseksi vastaamaan nykyistä toiminnallista viitekehystä. HUSin sisäinen tarkastus on kommentoinut päivitystä.

   

Kuntalain 14 § 2 momentin 7. kohdan mukaan valtuuston toimivaltaan kuuluu päättää ”sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista”. Nyt esitettävällä ohjeella ei muuteta valtuuston aiemmin hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita, vaan yksinomaan ajantasaistetaan olemassa oleva ohje. Tällä perusteella on katsottu, että hallitus voi hyväksyä ohjeen päivityksen.

 

Uusi ohje korvaa aiemman ja tulee voimaan välittömästi.

 

 

 

 

 

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy esityslistan liitteenä 1 olevan päivityksen ”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet” -ohjeeseen.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Riskienhallintapäällikkö Kati Ekholm, s-posti kati.ekholm(at)hus.fi

 

Liitteet

2

Liite 1: RH periaatteet 25.10.2019

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa