Dynasty tietopalvelu Haku RSS Saavutettavuusseloste  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.03.2020/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 21

Asianro HUS/708/2020

 

 

 Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma

 

Selostus

Peijaksen sairaalan nykyiset tilat ovat valmistuneet vuosina 1990 – 2007. Peijas-Rekolan sairaalan ensimmäisen osan rakennutti Vantaan ja Keravan kaupunkien muodostama kuntainliitto, joka vuonna 1992 siirtyi osaksi Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Vuodesta 2000 lukien Peijaksen sairaala on ollut osa HUSia. Sairaalan tontin omistaa Vantaan kaupunki. Rakennusten kokonaislaajuus on 54 650 brm2, josta Vantaa kaupunki omistaa noin 6 300 m2. HUS on vuokrannut käyttöönsä osan kaupungin tiloista.

 

Sairaalakiinteistö on monin osin teknisesti jo peruskorjauksen tarpeessa. Vuonna 2018 tehdyn rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion mukaan vanhimpien rakennusosien vesi- ja viemäriputkistot, ilmanvaihtokoneet ja lämmönjakokeskukset tulisi uusia. Toistaiseksi vähäisempää korjaustarvetta on mm. julkisivuissa ja vesikatossa. Sairaalatoiminnan tilat ovat osittain nykyiseenkin toiminnan laajuuteen riittämättömiä ja kehittyviä hoidon prosesseja huonosti tukevia.

 

Peijaksen sairaalasta laadittu, vuoteen 2030 ulottuva pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma on oheismateriaalina 1. Suunnitelmia on valmisteltu yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien edustajien kanssa.

 

Peijaksessa toimii suuri yhteispäivystys, joka tuottaa päivystyspalvelut alueen väestölle. Päivystykselliset potilasprosessit määrittelevät suuren osan sairaalaan palveluista. Päivystävän sairaalan kokonaisuuteen kuuluvat mm. päivystys-, valvonta-, ja vuodeosastot sekä diagnostiikkapalvelut. Osana akuuttigeriatrian päivystyspotilaiden hoitoa sairaalassa on kaksi Vantaan kaupungin vuodeosastoa. Peijaksen sairaalaan on keskitetty myös koko HUSia palvelevia elektiivisiä operatiivisia toimintoja, joista laajimmat ovat urologia sekä ortopediset ja traumatologiset potilasryhmät sisältäen mm. tekonivelleikkaukset.

 

Peijaksen sairaalassa on toimintaa kaikilla suurilla pääerikoisaloilla lukuun ottamatta naistentauteja ja synnytyksiä sekä silmä- ja korva-, nenä- ja kurkkutauteja. Sairaalassa on sisätautien, kirurgian ja psykiatrian poliklinikat sekä vuodeosastot. Tavoitteena on edelleen kehittää kampusta
integroiduksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon

kokonaisuudeksi, joka sujuviin hoitoketjuihin yhteistyössä alueen terveyskeskusten, vanhuspalveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa. HUSin somaattisten erikoisalojen käytössä on 211 sairaansijaa ja psykiatrian käytössä 46 sairaansijaa. Somaattisten alojen paikkatarpeeksi arvioidaan väestökehitys ja toiminnan muutokset huomioiden 260. Uusi vuodeosastorakennus esitetään alustavasti mitoitettavaksi HUSin tarpeiden osalta tälle määrälle. Määrä tarkennetaan hankeselvityksen yhteydessä.

 

Leikkausosaston osittainen laajentaminen uudisrakennukseen on kiireellinen, sillä nykyaikaisia leikkaussaleja ei pystytä peruskorjaamaan vanhaan rakennusosaan kuin osittain tilojen ahtauden ja matalan kerroskorkeuden vuoksi.  Suunnitelmassa esitetään leikkausosastojen salimäärien lisäysmahdollisuudet. Tarve laajentamiselle tarkentuu hankeselvitysvaiheessa tehtävien volyymilaskelmien ja mitoitusarvioiden perusteella. Välinehuoltoa on Peijaksen sairaalassa suunniteltu laajennettavan Helsingin kaupungin välinehuollon integraation vuoksi osin Helsingin terveysasemien ja suun terveydenhuollon samoin kuin Vantaan ja Keravan vastaavien palveluiden välineistöön.

 

Pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmassa esitetään Peijaksen sairaala-kampukselle peruskorjaus- ja laajennusinvestointien ohjelmaa, joka turvaa HUSin erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisen Peijaksessa ja samalla mahdollistaa Vantaan ja Keravan kaupunkien tilatarpeiden liittämisen osaksi kampuksen suunnittelua. Kaupunkien suunnitelmat ovat alustavia ja liittyvät rakennettavan vuodeosastokapasiteetin ja osittain myös avohoidon tilojen määrään. 

 

Vantaan kaupunki on sairaalapalvelujensa osalta esittänyt Peijaksen kampukselle kaksi tulevaisuuden vaihtoehtoa, joita kaupunki täsmentää vuoden 2020 kuluessa. Toisessa niistä Peijaksen kiinteistölle sijoitetaan akuutti geriatrinen osastohoito ja geriatrinen osaamiskeskus sekä mm. ortopedinen osastohoito ja palliatiivinen yksikkö (yhteensä 140 ss) sekä niitä tukevia polikliinisia toimintoja. Toisessa vaihtoehdossa kampukselle sijoitetaan kaikki kaupungin perusterveydenhuollon sairaalapalvelut (265 ss). Lisäksi kaupungin diabetesyksikkö, hoitotarvikejakelun ja apuvälinehuollon palvelupiste, suun terveydenhuollon tiloja ja mm. sosiaali- ja kriisipäivystys rakennettaisiin mahdollisesti Peijaksen sairaalaan. Keravan kaupungin alustavissa suunnitelmissa on sijoittaa Peijaksen yhteyteen kaupungin akuuttihoidon vuodeosastopaikat (50) ja kotisairaala sekä mm. päihde- ja mielenterveyspalvelujen tiloja.

 

Jatkosuunnittelussa arvioidaan, missä laajuudessa jäsenkuntien toimitiloja on mahdollista rakentaa Peijaksen sairaalan yhteyteen. Tätä säätelevät osaltaan sairaalatontin koko ja asemakaava sekä mm. pysäköinnin ja erilaisten kasvavien tukipalveluiden tilatarpeet asiakas- ja henkilöstömäärien lisääntyessä. Suunnitelmat on sijoitettu nykyiselle sairaalatontille, jonka välittömässä läheisyydessä ei ole käytettävissä lisää maa-aluetta.

 

Suunnitelmassa esitetyt viisi hankevaihetta palvelevat ensisijaisesti erikoissairaanhoidon ja Peijaksessa nyt olevien Vantaan kaupungin toimintojen tulevaa tilatarvetta. Hankevaihetta 3 laajentamalla voidaan ottaa mukaan kaupunkien tarkentuvien suunnitelmien mukaista rakentamista.

 

-        Vaiheessa 1 rakennetaan pysäköintitalo tai -kansi, joka vapauttaa tilaa suunnitellulle uudisrakentamiselle; alustava kustannusarvio on 17 milj. euroa. Mikäli vaihe 3 laajenee oleellisesti, pysäköintipaikat suunnitellaan osittain uudisrakennuksen alle (kustannusarvio 50-60 milj. euroa).

-        Vaiheessa 2 vuosina 2024- 2026 rakennetaan leikkausosastojen ja välinehuollon lisärakennus; alustava kustannusarvio on 35 milj. euroa.

-        Vaiheessa 3 vuosina 2025 – 2027 rakennetaan uusi vuodeosastorakennus ja samanaikaisesti peruskorjataan nykyiset leikkausosastojen tilat. Hankkeiden alustavat kustannusarviot ovat yhteensä 170 milj. euroa.

-        Vaiheessa 4 vuosina 2029 – 2030 peruskorjataan osa nykyisistä K- rakennusosan vuodeosastoista psykiatrian osastoiksi; alustava kustannusarvio on 38 milj. euroa.

-        Vaiheessa 5 aloitetaan sairaalan G- ja E- osien peruskorjaus. Näillä rakennusosilla sijainneet vuodeosastot on siirretty uudisrakennukseen. Hankevaihe jakaantuu osiin, joiden sisältö, kustannusarviot ja vaiheistus tarkentuvat myöhemmin. Päivystysalueen mahdolliset kasvutarpeet huomioidaan jatkosuunnittelussa.

 

Hankevaiheiden 1 – 4 kustannukset arvioidaan HUSin osalta alustavasti 260 milj. euroksi. Arvio ei sisällä erikseen linjattavia Vantaan kaupungin ja Keravan kaupungin tilasuunnitelmia Peijaksessa. Hankkeet eivät sisälly HUSin nykyiseen investointiohjelmaan, mutta ne pyritään ottamaan huomioon seuraavaa laadittaessa. 2030-luvun puolelle ulottuvan vaiheen 5 kustannusarviot tarkentuvat myöhemmin tehtävien suunnitelmien mukaan.

 

Leikkausosastojen ja uusien vuodeosastojen rakentamisen ajaksi Peijaksen sairaalassa käytössä olevien leikkaussalien ja sairaansijojen määrä vähenee. Tämän mahdollistamiseksi on suunniteltu Vatsakeskuksen urologian linjan toimintojen siirtymistä väistöön pääosin Kirurgiseen sairaalaan.

 

HUSissa sairaalakampusten pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmat ovat tuleville vuosille suuntaa ja vaihtoehtoja antavia lähtökohtia, joiden perusteella edetään hankekohtaisiin jatkoselvityksiin ja investointien valmisteluun. Suunnitelma esitellään hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia jatko-ohjeita varten. Hankekohtaiset suunnitelmat tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi laadittaviin hankeselvityksiin ja -suunnitelmiin perustuen.

 

Päätösesitys

Hallitus merkitsee Peijaksen sairaalan pitkä aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelman tiedoksi.

 

Asian käsittely                  Merkittiin, että

 

-       hankejohtaja Raija Malmström ja investointijohtaja Anne Priha olivat läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa hallitukselle klo 8.40-9.25.

-       valtuuston I varapuheenjohtaja Maija Anttila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 8.55 ennen päätöksentekoa asiassa.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Hankejohtaja Raija Malmström, s-posti raija.malmstrom(at)hus.fi

Kehittämispäällikkö Riitta Vuorinen, s-posti riitta.vuorinen(at)hus.fi

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa