Dynasty tietopalvelu Haku RSS Saavutettavuusseloste  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.03.2020/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 27

Asianro HUS/120/2020

 

 

Muut asiat

 

Selostus

1.    Hallituksen vuoden 2020 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat

 

Työohjelma 2020

 

Aika

Käsiteltävät asiat

Info

ma 23.3.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma ja hankkeen jatkoa koskevat linjaukset

 

ma 6.4.

Infoasia: HUSin opetus- ja tutkimustoiminta

Infoasia: Apotin käyttöönottojen tilanne

HUSin laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma ja -raportti

Terveyskylä-yhtiön perustaminen

Raasepori –raportti, päätöksenteko

Museo- ja taidetoimikunnan vuosikertomukset

 

ma 20.4.

Tammi-helmikuun toiminta ja talous

Meilahden sairaala-alueen pitkän aikavälin toiminta- ja

tilasuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 tiedoksi

 

ma 25.5.

Talousarvion 2021 tavoiteasetanta ja valmistelun periaatteet

Mahdolliset TA 2020 muutokset

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja hallituksen sen johdosta antaman lausunto

 

ma 8.6.

 

to 11.6.

Valtuusto

 

ma 17.8

Talousarvion 2021 tavoiteasetanta (2. käsittely, tarvittaessa)

 

ma 14.9.

Tammi-heinäkuun toiminta ja talous

 

ma 5.10.

Tammi-elokuun toiminta ja talous

 

ma 26.10.

Vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanne

 

ma 16.11.

Talousarviokäsittely, 1. luku

 

ma 30.11.

Talousarviokäsittely, 2. luku

 

ma 14.12.

 

 

to 17.12.

Valtuusto

 

 

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

 

Asian käsittely                  Kokouksessa kuultiin lisäksi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven katsaus ajankohtaisesta koronavirustilanteesta.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Merkittiin lisäksi tiedoksi, että hallitus pitää iltakoulun keskiviikkona 4.3.2020 klo 18.00 alkaen; aiheina Laakson yhteissairaalahanke ja Hyksin osaamiskeskusselvitys.

 

Lisätiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kokouspäivä    2.3.2020

Pykälät                                           19-27 §§

Sivut                                                1-29

 

Muutoksenhakukiellot

 

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 §§

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 24, 25 §§

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muiden säädösten mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

 

Oikaisuvaatimusohje, asia

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

 

Oikaisuvaatimuskielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain kuin kuntalain (410/2015) nojalla.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle.

Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen myös silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

·         päätös, johon vaaditaan oikaisua,

·         miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi,

·         oikaisuvaatimuksen perustelut,

·         mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, ellei oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös kohdistu sen tekijään,

·         oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot,

·         mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä

·         postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

·         oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös oikaisuvaatimusohjeineen,

·         selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta sekä

·         asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta.

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

 

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon, jonka yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen HUS Keskuskirjaamon asiakaspalveluajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla.

 

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo

Postiosoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa